лични предпазни средства за охрана на труда
Безопасността на работното място е от съществено значение за всеки бизнес, както и за всеки работник. Също така, когато една фирма подсигурява и се грижи за безопаснотта и здравето на своите служители с това показва и отговорнсот към обществото. Един от най-важните аспекти на осигуряването на безопасно работно около е инвестирането в подходящи лични предпазни средства (ЛПС).
превенция на злополуки
Здравословната и безопасна работна среда е от ключово значение за всеки работник, но и за успешно функциониране на бизнеса като цяло. Също така, и показва отговорност към обществото. Въпреки че работодателите носят отговорност за осигуряването на безопасно работно място, работниците имат също толкова важна роля, дори са основен фактор в предотвратяването на злополуки.
Архив