Измерване на факторите на условия на труд

Лабораторни измервания за безопасна и здравословна работна среда.

„Център по охрана на труда” ООД осигурява лабораторни измервания на факторите на условия на труд.

Лабораторните измервания на факторите на труд се явяват основен инструмент в областта на охраната на труда. Те позволяват на специалистите да анализират и оценят различни аспекти на работната среда, като шум, осветление, температура и химични вещества, с цел подобряване на условията за работа и намаляване на рисковете за здравето и безопасността на работещите.

лабораторни измервания

заземителни инсталации

Анализ на заземителната система и оценка на нейната ефективност в отвеждането на електрически ток към земята, с цел гарантиране на безопасността на електрическите инсталации и предотвратяване на електрически удари или повреди.

мълнезащитни инсталации

Анализ на електрическите параметри и ефективността на инсталациите, като се оценяват техните способности да предпазват сгради и оборудване от щети, причинени от мълнии, с цел осигуряване на оптимална защита и безопасност.

дефектно токови защити

Измерването на факторите на труда за дефектно токовите защити включва оценка на тяхната реакция при откриване на нередности като къси съединения или замърсявания в електрическите вериги, осигурявайки бърза и ефективна защита срещу електрически удари или пожари.

Измервания на факторите на труд

Лабораторните измервания на факторите на труд за охрана на труда представляват систематично изследване и анализ на различни аспекти на работната среда в контролирана лабораторна обстановка. Тези измервания се извършват с цел оценка и контрол на потенциалните рискове за здравето и безопасността на работещите.

контур „фаза – защитен проводник”

Оценка на електрическите параметри като напрежение, ток и съпротивление, за да се гарантира правилното функциониране на защитния проводник и безопасността на електрическата инсталация.

изолационно съпротивление

Измервания и оценка на съпротивлението на изолацията в електрическите системи, което помага за откриване на евентуални дефекти или проблеми в изолационните материали и предотвратява електрически инциденти.

вентилационни и климатични инсталации

Оценка на параметрите като въздушен поток, температура, влажност и качество на въздуха, което помага за подобряване на работната среда и осигуряване на здравословни условия за работа.

И не на последно място още няколко неща

Ако не откривате нещо, което ви е нужно винаги може да се свържете с нас и ще намерим най-доброто решение за безопасна работна среда.

осветеност

Оценка на нивото на светлина в работната среда, което е от съществено значение за здравето и комфорта на работещите, като се използват специализирани инструменти и методи за гарантиране на оптималните условия за визуална работа.

вибрации

Оценка на интензитета, честотата и продължителността на вибрациите в работната среда, които могат да доведат до здравословни проблеми като мускулно-скелетни нарушения и други здравни проблеми, като се използват специализирани уреди и методи за намаляване на риска и подобряване на условията на труд.

микроклимат

Оценка на температурата, влажността, въздушната скорост и други параметри в работната среда, които са от съществено значение за комфорта и производителността на работещите, като се използват специализирани инструменти и методи за регулиране на условията на труд.

шум

Оценка на интензитета, честотата и продължителността на шумовите нива в работната среда, които могат да доведат до чувствителни проблеми със здравето като загуба на слух и други негативни ефекти, като се използват специализирани уреди и методи за контролиране и намаляване на шума.

Всичко за клиента!

Клиентите на службата по трудова медицина и органа по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.

Цените са в зависимост от обема на измерванията и отдалечеността на обектите.

Доверете ни се!

За безопасност и здравословна работна среда всеки ден!