превенция на злополуки

Здравословната и безопасна работна среда е от ключово значение за всеки работник, но и за успешно функциониране на бизнеса като цяло. Също така, и показва отговорност към обществото. Въпреки че работодателите носят отговорност за осигуряването на безопасно работно място, работниците имат също толкова важна роля в предотвратяването на злополуки. В тази статия ще разгледаме какво трябва да знаят и спазват работниците по време на работа, за да помогнат за превенцията на злополуки.

Разбиране на Рисковете:

Първият и най-важен стъпка за работника е да разбере рисковете, свързани с тяхната работа. Това включва идентифициране на потенциалните опасности в работната среда и разбиране на възможните последици от тези опасности. Работникът трябва да бъде запознат със специфичните рискове, които се свързват с тяхната работа, както и с предпазните мерки, които трябва да се прилагат за тяхното предотвратяване.

Управлението на риска по време на изпълнение на работните задължения е екипна работа между работодател и работник. Като непрекъснато се изпълняват процедури за необходимия контрол на различните дейности с определена честота на база на специфичните изисквания за безопасност.

Използване на Лични Предпазни Средства:

Вторият ключов елемент е правилното използване на лични предпазни средства (ЛПС). Работникът трябва да бъде обучен и научен как да правилно използва предоставените ЛПС за предпазване от рисковете на работното място. Това включва правилното обличане и сваляне на предпазните средства, редовна инспекция за евентуални повреди и правилната грижа за тях.

Също така, работникът трябва да е наясно, че използването на ЛПС ежедневно не само подсигурява неговата лична безопасност, но и тази на колегите му. По този начин показва и отговорнсот към възложената му работа от фирмата. Освен това показва и личната му отговорност към обществото, особено ако извършва дейности свързана с публични места.

Спазване на Процедурите за Безопасност:

Работниците трябва да спазват всички процедури за безопасност, които са установени от работодателя. Това може да включва изпълнение на определени работни практики, използване на специфични инструменти или машини, следване на процедури за евакуация в случай на неотложни ситуации и други.

Работникът трябва по собствена инициатива редовно да си припомня съответните процедури за безопасност, които са нужни за изпълнение на преките му служебни задължения. Това важи особено в случаите на проведен инструктаж на който той е удостоверил с подписа си или по друг начин, че е запознат и носи лична отговорност за прилагане на правилата за безопасност.

В последните години след появата на КОВИД се счита като процедура за безопасност работника да не идва на работа, когато е болен или проявява съответните симптоми на остра респираторна инфекция. Също така при възможност в грипния сезон на годината се подсигурява съответния режим на работа, за да се предпази персонала от заразяване и усложения на здравето.

Дълги години българинът бе научен да ходи на работа или на училище подсмърчащ и болен без да се интересува от безопасността и здравето на околните. Благодарение на пандемията от КОВИД малко по малко тези навици бяха променени, което подобрява качеството на безопасност на персонала.

Съобщаване за Опасности и Инциденти:

Важно е работникът да бъде наясно, че ако забележи някакви опасности или рискове на работното място, трябва незабавно да ги съобщи на прекия си началник или отговорното лице за безопасност. Също така, трябва да съобщава за всякакви инциденти или травми, които се случат, дори ако те са минимални.

Също така, работникът трябва да е запознат със системите за сигнализация, така че да подаде ясен сигнал, които да уведоми голяма група от хора.

Обучение и Продължаващо Обучение:

Най-важното е работникът да получи подходящо обучение по всички аспекти на безопасността на работното място и да бъде редовно обновявано. Това включва обучение по правилното използване на инструменти и оборудване, процедури за безопасност, първа помощ и други важни теми.

В крайна сметка, работниците играят важна роля и са основен фактор в превенцията на злополуки на работното място. Чрез разбиране на рисковете, правилното използване на ЛПС, спазване на процедурите за безопасност и съобщаване за всякакви опасности или инциденти, работниците могат да помогнат за създаването и поддържането на безопасна и здравословна работна среда.

Винаги може да разчитате на нашите специалисти поддържащо обучение и контрол на работните процедури за безопасност. Освен това може да се консултирате с нас и за индивидуални решения и подходи за безопасност на вашето работно ежедневие.

Категория:

Comments are closed

Архив