Как започна всичко

През месец септември 2003 година, регистрирахме „Арт Контракт СВ” ДЗЗД и започнахме да помагаме на работодателите в процеса по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Изготвяхме инструкции, аварийни планове, правилници и други вътрешно-фирмени документи. 

Провеждахме обучения на длъжностни лица, представители в Комитетите и Групите по условия на труд и работещи.

Идеята

Роди се през месец май 2005 година, след натрупване на необходимия опит, запознаване с интересите на работодателите и осъзнаване на нуждата от едно цялостно комплексно обслужване на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Новото начало

През месец ноември 2006 година създадохме „Център по охрана на труда” ООД, за да отговорим на новите изисквания на нормативната уредба, новите нужди на работодателите и новата ни концепция – работодателите да намерят при нас всичко, което им е необходимо за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и да пестят време, усилия и средства.

инспекция от охрана на труда
охрана на труда каска ръкавици измерителни уреди
охрана на труда екип
квалифициран персонал

КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ НОВАТА НИ КОНЦЕПЦИЯ

Чрез постоянно повишаване на квалификацията на персонала, привличането на нови специалисти, разширяване на обхвата на дейността и правилно отношение към клиентите.

КЪДЕ СМЕ СЕГА

Нашите клиенти могат да разчитат в ежедневната си работа на нещата, които правим за едно по-добро и сигурно утре.

Служба по трудова медицина

Професионално и качествено регулярно обслужване от Служба по трудова медицина

Безопасност и здраве

Обслужване от орган по безопасност и здраве по чл. 24 от ЗЗБУТ от нашите доказани експерти

Професионално обучение

Професионални обучения и квалификации в учебен център „Електра”

Периодични медицински прегледи

Провеждане на профилактични медицински прегледи и лабораторни изследвания

Лабораторни измервания

Лабораторни измервания на факторите на условия на труд: заземяване, шум, мълнезащита, зануляване, осветеност, микроклимат, вибрации и други от „Контролен орган за независими измервания”

Застраховка и управление на риска

Професионално застрахователно обслужване, което гарантира намаляване на неочаквание ситуации в бъдеще и управление на риска

Юридическа защита

Квалифицирана и сигурна правна защита и консултации, които гарантират едно сигурно работно ежедневие с минимални нива на риск

Нашата мисия

Заедно за безопасност: Подобряване на културата на безопасността на работното място

Нашата мисия е да изградим по-безопасна работна среда за всички. Чрез образование, информация и ресурси ние се стремим да повишим осведомеността за важността на охраната на труда и да предоставим инструменти и насоки за нейното подобряване.

Ние вярваме, че всеки заслужава да се чувства защитен на работното място и сме ангажирани да подкрепяме работодателите и работниците в техния постоянен стремеж към безопасност и здраве.

Ръководителите

Нашите управляващи

Успехът се дължи на екипна работа, но при наличието на добри и далновидни ръководители.

инж. Ивайло гаджемов
инж. горан гаджемов
виктория гаджемова
сиана гаджемова
светлана гаджемова

За Вашата безопасност!

Всеки ден здравословна работна среда!