За безопасна и здравословна работна среда всеки ден!

Службата по трудова медицина към „Център по охрана на труда” ООД помага на работодателите да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд съобразен с предмета на дейност използвайки последните нововъведения в областта на охрана на труда.

Посочили сме някои неща, които осигуряваме в областта на трудовата медицина. И това е само част от възможностите. Ако имате нужда от допълнителни услуги или имате въпроси, просто попитайте.

служба по трудова медицина

Някои услуги, които предоставяме

За едно безопасно ежедневие и здравословна работна среда може да ни се доверите.

консултации

Консултира работодатели, длъжностни лица и работещи.

обучение

Участва в организирани от работодателя програми за обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

оценка на риска

Участва в процеса на оценяването на професионалните рискове.

обучение за първа помощ

Извършва обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

управление на риска

Предлага мерки за отстраняване и намаляване на рисковете.

въвеждане на нови технологии и подходи

Участва при избор и въвеждане на нови технологични оборудвания, работни процеси, методи, средствата за колективна и лична защита, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния риск.

Предлагаме още възможности от службата по Трудова медицина

Винаги може да разчитате на нашите специалисти, за да сте сигурни, че всичко е както трябва.

санитарно-битово обслужване

Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му.

определяне годността на служителите

Издава заключения за определяне годността на работещите да изпълняват вида работа.

медицински прегледи

Организира периодични медицински прегледи и изследвания.

здравословен статус

Анализ на здравословното състояние на работещите.

здравни досиета

Изготвя и управлява здравни досиета на работещите.

преустройсто на работното място

Препоръки за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи.

Всичко за нашите клиенти!

Сключилите договор с „Център по охрана на труда” ООД като орган по безопасност и здраве в предприятието /по чл. 24 от ЗЗБУТ/ ползват допълнителни отстъпки от 10 до 20 процента от цените за обслужване от Службата по трудова медицина.

Доверете ни се!

За безопасност и здравословна работна среда всеки ден!