Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

За нас

НАЧАЛОТО

През месец септември 2003 година, регистрирахме „Арт Контракт СВ” ДЗЗД и започнахме да помагаме на работодателите в процеса по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изготвяхме инструкции, аварийни планове, правилници и други вътрешно-фирмени документи. Провеждахме обучения на длъжностни лица, представители в Комитетите и Групите по условия на труд и работещи.

ИДЕЯТА

Роди се през месец май 2005 година, след натрупване на необходимия опит, запознаване с интересите на работодателите и осъзнаване на нуждата от едно цялостно комплексно обслужване на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

НОВОТО НАЧАЛО

През месец ноември 2006 година създадохме „Център по охрана на труда” ООД, за да отговорим на новите изисквания на нормативната уредба, новите нужди на работодателите и новата ни концепция – работодателите да намерят при нас всичко, което им е необходимо за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и да пестят време, усилия и средства.

КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ НОВАТА НИ КОНЦЕПЦИЯ

Чрез постоянно повишаване на квалификацията на персонала, привличането на нови специалисти, разширяване на обхвата на дейността и правилно отношение към клиентите.

КЪДЕ СМЕ СЕГА

Днес работодателите могат да намерят при нас:

 • обслужване от служба по трудова медицина;
 • обслужване от орган по безопасност и здраве по чл. 24 от ЗЗБУТ;
 • професионални обучения и квалификации в учебен център „Електра”;
 • лабораторни измервания на факторите на условия на труд: заземяване, шум, мълнезащита, зануляване, осветеност, микроклимат, вибрации и други от „Контролен орган за независими измервания”;
 • подбор на кадри на психологическо ниво и дейности, свързани с мотивацията на персонала от Център за психологически изследвания и консултации „KLY PSY”;
 • внедряване и пъддръжка на системи за управление на качеството и дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • подготовка за участие в обществени поръчки;
 • регистрация в строителната камара;
 • провеждане на профилактични медицински прегледи и лабораторни изследвания;
 • организиране на подходящи форми за почивка на работещите от „Медицински Туризъм България”;
 • застраховане;
 • юридическа защита.