Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Орган по безопасност и здраве при работа

Органът по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД помага на работодателите да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд чрез:

 • консултации на работодатели, длъжностни лица и работещи;
 • разработване на вътрешни нормативни актове за безопасност и здраве при работа;
 • инструкции за безопасна работа;
 • планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии бедствия и други критични ситуации;
 • цялостна организация и провеждане на инструктажите по безопасност, хигиената на труда и противопожарната охрана;
 • провеждане обучения на представители в Комитети и Групи по условия на труд;
 • участие в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;
 • въвеждане в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
 • предоставяне за разпространение на информация и пропагандиране на мерки, свързани със здравето и безопасността на работещите;
 • участие в разследване, установяване и регистрация на трудови злополуки;
 • вътрешен одит за въвеждане на система за осигуряване на ЗБУТ;
 • представяне на работодателите пред Дирекция „Инспекция по труда”;
 • оказване на  помощ за изпълнение на дадените задължителни предписания от контролните органи по труда;
 • и други.

Цените са в зависимост от спецификата на предприятието и отдалечеността на обектите. Клиентите на службата по трудова медицина към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.