Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Договор № BG16RFOP002-2.073-11716-C01

Получената безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще помогне на дружеството ни да поеме по-лесно основните си разходи, свързани с дейността в настоящата икономическа обстановка.