Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Екология

 • консултации на юридически и физически лица касаещи, Закона за опазване на околната среда, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към тях;

 • изработване на документи за класификация на отпадъците;

 • изработване на програми за управление на дейностите по отпадъците;

 • изготвяне на заявление и необходимите документи към него, за издаване на Разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците;

 • изготвяне на заявление и необходимите документи към него, за издаване на Регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по чл. 12, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците;

 • изготвяне на заявление и необходимите документи към него, за издаване на Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;

 • изготвяне на годишни отчети по отпадъците;

 • изработване на годишни отчети за изпълнението на програмите за управление на дейностите по отпадъците;

 • актуализиране на Разрешения, Регистрационни документи, Лицензии и програми за управление на дейностите по отпадъците;

 • изготвяне на документи за внос и износ на отпадъци;

 • юридическа защита.