Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Служба по трудова медицина

Службата по трудова медицина към „Център по охрана на труда” ООД помага на работодателите да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд като:

 • консултира работодатели, длъжностни лица и работещи;
 • участва в процеса на оценяването на професионалните рискове;
 • предлага мерки за отстраняване и намаляване на рисковете;
 • участва в организирани от работодателя програми за обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • извършва обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
 • участва при избор и въвеждане на нови технологични оборудвания, работни процеси, методи, средствата за колективна и лична защита, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния риск;
 • оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му;
 • организира периодични медицински прегледи и изследвания;
 • изготвя здравни досиета на работещите;
 • издава заключения за определяне годността на работещите да изпълняват вида работа;
 • анализ на здравословното състояние на работещите;
 • препоръки за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи;
 • и други.

Цените са в зависимост от броя на персонала.


Сключилите договор с „Център по охрана на труда” ООД като орган по безопасност и здраве в предприятието /по чл. 24 от ЗЗБУТ/ ползват допълнителни отстъпки от 10 до 20 процента от цените за обслужване от Службата по трудова медицина.